Een verwarming weggooien

De belangrijkste feiten in het kort
 • Als je je oude verwarmingssysteem wilt of moet weggooien, kun je dat zelf doen of een gespecialiseerd bedrijf de opdracht geven.
 • In het geval van nachtelijke voorraadverwarmers en olietanks is de inbedrijfstelling door een gespecialiseerd bedrijf verplicht.
 • De kosten van het wegwerken van een verwarmingssysteem lopen sterk uiteen, dus het loont de moeite verschillende prijsopgaven te vragen.

Wie zijn verwarmingssysteem wil moderniseren of helemaal vernieuwen, wordt geconfronteerd met de vraag waar het oude systeem moet blijven Zelfs als alleen de radiatoren vervangen worden, moeten de oude weggegooid worden. Maar waar?

Verwijderen van radiatoren

Oude radiatoren zijn meestal van metaal en horen dus bij het schroot. Ook deze radiatoren kunnen dan als schroot in de klassieke zin worden weggegooid. Het is belangrijk de radiator van tevoren leeg te maken, zodat er geen water meer in zit. Je kunt de radiator zelf weggooien of door een gespecialiseerd bedrijf laten weggooien.

Heizkoerper-entsorgen

De soorten radiatoren

Afhankelijk van het type radiator zijn er verschillende voorschriften voor de verwijdering ervan. Er bestaan de volgende soorten:

 • Gevinde radiatoren
 • Paneelradiatoren
 • Buisvormige radiatoren
 • Porseleinen radiatoren
 • Nachtelijke opslagkachels.

Gevinde of paneelradiatoren zijn van metaal en worden daarom als metaal afgevoerd. Porseleinen radiatoren zijn gemaakt van keramiek en moeten dus naar het recyclagecentrum gebracht worden. Afhankelijk van de federale staat en de gemeente komen ze dan ofwel bij het klassieke bouwafval, ofwel bij het huishoudelijk afval terecht.

Buisradiatoren zijn van metaal en worden daarom ook als schroot weggegooid.

Voorzichtigheid is geboden met nachtelijke voorraadverwarmers. Hoewel de omhulling van metaal is, zitten er vaak PCB, asbest, KFM of chroom in verborgen. Deze stoffen zijn gevaarlijk afval en vormen een gevaar voor de gezondheid.

Weggooien van nachtelijke voorraadverwarmers

Asbest werd tot 1984 verwerkt in nachtopslagkachels die op elektriciteit werken. KMF, of kunstmatige minerale vezels worden vaak aangetroffen in nachtelijke voorraadverwarmers die tot de zomer van 1989 vervaardigd werden. Asbest en CMF zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid. PCB’s zijn polychloorbifenylen, die tot de zomer van 2000 geïnstalleerd werden. Nachtopslagkachels kun je dus niet zelf weggooien, want deze stoffen zijn gevaarlijk afval dat schadelijk is voor de gezondheid.

De verwijdering van nachtopslagkachels mag alleen uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf dat volgens TRGS 519 erkend is. Dit zijn de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen. In de meeste gevallen worden de nachtopslagkachels ter plaatse niet verpletterd, zodat niemand gewond raakt. Ze worden luchtdicht en scheurvrij verpakt en weggevoerd. De kosten bedragen ongeveer 250 € per nacht opslagkachel.

De verwijdering waard

Als je je oude radiatoren zelf wegdoet of een gespecialiseerd bedrijf inhuurt, moet je weten dat ook oude radiatoren goed kunnen verkopen. Uitgaande van de huidige schrootprijs kan men er nog een paar euro mee verdienen. Dit is de moeite waard als er meer dan één radiator moet worden weggegooid.

Voor het weggooien bij het recycling centrum hoef je meestal niets te betalen. Voor het ophalen gelden gewoonlijk de gebruikelijke plaatselijke tarieven. In sommige gemeenten is het gebruikelijk om oude radiatoren bij de inzameling van grofvuil te doen. Jezelf hierover van tevoren informeren schept zekerheid.

De verwijdering van een stookolietank

Een stookolietank moet altijd door een gespecialiseerd bedrijf buiten gebruik gesteld of opgeruimd worden. Zo wordt de omgeving niet verontreinigd. De kosten variëren sterk en hangen af van de volgende factoren:

 • welk type tank het is
 • de capaciteit van de tank
 • de hoeveelheid olie die nog in de tank zit
 • de afstand die het gespecialiseerde bedrijf moet afleggen
 • de kosten voor het verwijderen van de restolie.

Stookolie wordt beschouwd als een stof die gevaarlijk is voor water. Daarom moet de verwijdering zo gebeuren dat het milieu niet verontreinigd wordt.

Volgens de wet is de exploitant van een verwarmingsketel verplicht een gespecialiseerd bedrijf met de verwijdering te belasten. Dit bedrijf handelt op basis van de voorschriften van de Water Resources Act en garandeert zo een veilig proces.

De verordening dat het verwijderen van een stookolietank door een gespecialiseerd bedrijf moet gebeuren, staat in de Verordening op installaties voor het hanteren van stoffen die gevaarlijk zijn voor water, kortweg VAwS. Iedere exploitant van zo’n stookoliesysteem is verplicht alleen aangewezen gespecialiseerde bedrijven opdracht te geven voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de reiniging. Dit omvat ook het buiten gebruik stellen of verwijderen van een olietank.

Gespecialiseerde bedrijven die olietanks op deze manier mogen verwijderen, hebben een vergunning overeenkomstig § 19 I WHG. Deze wordt o.a. door de TÜV afgegeven. Alleen deze bedrijven zijn daadwerkelijk gemachtigd olietanks op te ruimen. In de meeste gevallen zijn ze aangewezen als gespecialiseerde bedrijven overeenkomstig de Water Resources Act. De verplichting om zo’n gespecialiseerd bedrijf opdracht te geven begint bij een tankinhoud van 1.000 liter en kan oplopen tot 10.000 liter. Dit hangt altijd af van de federale staat waarin de olietank zich bevindt.

Bovendien moet de verantwoordelijke waterbeheerder van het district op de hoogte gebracht worden van de buitengebruikstelling van de olietank. Een deskundige controleert dan of de buiten gebruik gestelde tank helemaal leeggemaakt en schoongemaakt is, de vulopening verwijderd is en de olietank tegen toevallig gebruik beveiligd is. Hij controleert ook of er geen aanwijzingen zijn voor grondwater- en bodemverontreiniging.

Nadat de olietank buiten gebruik is gesteld, moet aan de Dienst Waterbeheer het bewijs worden geleverd dat de stookolietank vakkundig en op de juiste manier buiten gebruik is gesteld.

De kosten bedragen 500 tot 2.500 €.

Dit is hoe de verwijdering werkt

Eerst wordt de verbinding tussen het reservoirsysteem en de verwarmingsketel losgemaakt. De pijpleidingen moeten daarom verwijderd en schoongemaakt worden. Restanten van stookolie worden eruit gepompt en dan verwijderd. Olieslib wordt vaak op de bodem van de tank aangetroffen. Dit wordt verwijderd door intensieve inwendige reiniging. Hetzelfde geldt voor condenswater, dat vaak op de bodem van het reservoir neerslaat. Pas dan kan het gespecialiseerde bedrijf de oude olietank veilig inladen en dan wegvoeren om hem af te voeren.

Zijn er subsidies beschikbaar voor verwijdering?

Als de verwijdering van een nachtopslagverwarmingssysteem een energie-efficiëntiemaatregel is, komen de verwijderingskosten in aanmerking voor subsidies. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een modernisering leidt tot de bouw van een energiezuinig huis. In dit geval biedt de KfW een groot aantal subsidies aan in het kader van het programma “Energie-efficiënte renovatie”. Ook de verwijderingskosten van het oude verwarmingssysteem worden in rekening gebracht. Afhankelijk van welke subsidie gekozen wordt, kunnen de verwijderingskosten gecompenseerd worden met een toeslag of financiering. Een consultatie verschaft duidelijkheid.

De verwijdering en opruiming van oude olietanks kan gesubsidieerd worden door het BAFA (Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole). Dit is mogelijk als een milieuvriendelijk verwarmingssysteem, zoals een hybride verwarmingssysteem, nieuw geïnstalleerd wordt. De subsidie wordt berekend naar rato van de kosten van de hele investering.

Het is echter belangrijk de subsidie aan te vragen voor je met de bouw begint en een energie-adviseur te raadplegen.

ConclusieHet verwijderen
van een oud verwarmingssysteem kun je zelf doen, afhankelijk van het type, of moet door een gespecialiseerd bedrijf gedaan
worden.
Het is belangrijk dat je je vooraf over de nodige stappen informeert.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *